In-app marketing – Phương thức marketing (sale) mới siêu hiệu quả