thẻ header

  1. waytomarketing

    Cách sử dụng các thẻ Header: Thực tiễn SEO tốt nhất

    Có thể khẳng định rằng các thẻ header quan trọng đối với việc xếp hạng trang web. Các thẻ này vẫn phục vụ một chức năng quan trọng - cho người dùng và SEO của bạn. Chúng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn bằng cách làm cho nội dung của bạn dễ dàng hơn và thú vị hơn với khách truy...