copywiter

  1. Ngolinh

    Copywriting là gì? Bạn là ai trong 7 nhóm Copywiter?

    1. Copywriting là gì? Copywriting là kỹ thuật sử dụng công cụ viết để truyền tải một thông điệp, thúc đẩy hoạt động bán hàng, khiến khách hàng ra quyết định nhanh hơn. Nếu theo định nghĩa này thì copywriting đã ra đời từ thuở sơ khai, khi con người bắt đầu có chữ viết và phát triển mạnh mẽ hơn...
Top